Odsetki ustawowe za opóźnienie


Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie należności to forma rekompensaty za wydłużanie czasu pokrycia finansowego przez dłużnika. Ten, kto nie wywiązuje się z ustalonego w transakcji terminu, musi liczyć się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, niezależnie od tego, jaka jest przyczyna opóźnienia spłaty.

Odsetki za opóźnienie w literze prawa

Art. 481. § 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego określa, że „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może zażądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby to opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Jak więc widać, rosnącą należność dyktuje polskie prawo, chociaż bywają przypadki, kiedy oznaczenie opóźnień może być wyższe od określonego drogą kodeksu, przez wniesienie takiej informacji do podpisywanej umowy. Bywa tak w przypadkach pożyczek gotówkowych w parabankach lub indywidualnych wymianach handlowych. Jeżeli jednak wartość nie została uprzednio ustalona, należne są odsetki ustawowe, których wysokość jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych.

Jak obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie?

Drogą publicznego obwieszczenia przez Ministra Sprawiedliwości ogłaszana jest wysokość odsetek ustawowych i są one zawsze odniesieniem do należności głównej. Częstym pytaniem, które pojawia się w związku z tym tematem to: „odsetki ustawowe za opóźnienie od kiedy?”. Okres obowiązywania spłaty odsetek to dzień po wskazanym, pierwotnym terminie uregulowania należności, trwający aż do dnia spłaty zobowiązania.

Status odsetek ustawowych za opóźnienie jest podawany do wiadomości publicznej, dlatego wszyscy zainteresowani mogą go na bieżąco śledzić. Aktualna wartość zadośćuczynienia za opóźnienie w stosunku rocznym, wynosi 7%, a bierze się to z sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (1,5%), oraz dodania 5,5 punktów procentowych.

Dostępne, internetowe narzędzia w postaci kalkulatorów do obliczania kwot odsetek ustawowych, pomagają w dojściu do należnej kwoty zwrotu.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Obecne przepisy określają trzy rodzaje odsetek ustawowych: za opóźnienie, kapitałowe, oraz w transakcjach handlowych. Te ostatnie regulowane są przez Ustawę z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zmodyfikowaną przez Ustawę z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kodeksu Cywilnego.

Wskazane przepisy dotyczą umów cywilnoprawnych, w których udział biorą przede wszystkim przedsiębiorcy, między innymi kontrahenci, ale i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Na podstawie litery prawa, określone zostało, iż odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych to „odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 8 punktów procentowych”. Wynika więc z tego, iż aktualna wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych jest równa 9,5%.

Nie ma wątpliwości, że wszystkie, rynkowe transakcje wymagają obrotu pieniędzy, co gwarantuje płynność finansową na skalę globalną. Konflikt interesów, dotyczący płatności jest więc pod stałym nadzorem przepisów prawa, regulowany przez Narodowy Bank Polski. Dzięki temu, wszystkie niesprecyzowane umowy, zostają szybko wyjaśnione literą prawa, która wprowadza ład w gospodarkę pieniężną całego kraju. Każdy zadłużony ma wiedzę o tym, jak wygląda kara za niewywiązywanie się z umowy i może ją samodzielnie obliczyć.

Written by

Jakub Bednarczyk

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o